Banner
This stunning banner is included in Essentials WordPress theme!

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

“Algemene Voorwaarden” betekent de algemene voorwaarden van de Dienstverlener zoals opgenomen in de Overeenkomst. “Aanvraag tot aansluiting” betekent de door de Klant ondertekende Aanvraag tot aansluiting welke de gekozen Formule bevat evenals alle eventuele bijzondere verzoeken van de Klant. De Aanvraag tot aansluiting vormt een onlosmakelijk geheel met de Overeenkomst. “Copywriting” betekent het schrijven van commerciële en zakelijke teksten  door de Dienstverlener voor de Website. “Domeinnaam” betekent het naamgevingssysteem op internet waarmee de Website worden geïdentificeerd, gecreëerd door de Dienstverlener. “Formule” betekent het Formule gekozen door de Klant welke bestaat uit Website of Mobiele Website of Webshop. “Formule Website” betekent het Formule aangeboden door de Dienstverlener hetwelk bestaat uit Grafisch Ontwerp, Web codering & implementatie, Domeinnaam & registratie, Support & Webhosting.aæ “Formule Mobiele Website” betekent het Formule aangeboden door de Dienstverlener hetwelk bestaat uit Grafisch Ontwerp, Web codering & implementatie, Domeinnaam & registratie, Support & Webhosting, Bezoekers Analyse, Controlepaneel (CMS), Mobiel+ Website. “Formule Webshop” betekent het Formule aangeboden door de Dienstverlener hetwelk bestaat uit Grafisch Ontwerp, Web codering & implementatie, Domeinnaam & registratie, Support & Webhosting, Bezoekers Analyse, Controlepaneel (CMS), Mobiel+ Website, Webwinkel, Essentiële Rapporten, Betaalmodule. “Fotoreportage” betekent de fotoreportage gemaakt door de Dienstverlener voor de Website. “Google Analyse” betekent het uitvoeren door de Dienstverlener van een uitgebreide concurrentieanalyse in het kader van de ontwikkeling van de Website. “Google Optimalisatie” betekent het uitvoeren van een Search engine optimization door de Dienstverlener in het kader van de ontwikkeling van de Website. “Grafisch Ontwerp” betekent de vormgeving van de Website door de Dienstverlener. “Internet” betekent de hele aarde omspannend openbaar netwerk van computernetwerken. “Interview” betekent het eerste interview tussen de Dienstverlener en de Klant waar onder meer de bedrijfsdoelstellingen, het doelpubliek, de diensten en producten, enz. van de Klant in kaart worden gebracht door de Dienstverlener. “Mobiel+ Website” betekent de automatische aanpassing van uw Website door de Dienstverlener aan het gebruikte formaat beeldscherm. “Onderhoud” betekent de bijstand door de Dienstverlener bij het up-to-date houden van de Website. “Overeenkomst” betekent onderhavige overeenkomst gesloten en getekend tussen de Dienstverlener en de Klant. “Prijslijst” betekent de lijst met prijzen voor de diensten van de Dienstverlener als Bijlage 1 bij onderhavige Overeenkomst. “Essentiële Rapporten” betekent de rapporten die u ontvangt van de Dienstverlener na analyse van de Webshop. “Social Media” betekent de assistentie door de Dienstverlener bij het linken van de Website aan Social Media. “Vertalingen” betekent het vertalen van de teksten op de Website door de Dienstverlener. “Webshop” betekent het creëren van een webwinkel door de Dienstverlener op de Website. “Webhosting” betekent de dienst die de Dienstverlener aanbiedt voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud die toegankelijk is via de Website. “Website” betekent een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijhorende digitale afbeeldingen, scripts en databases, ontwikkelt door de Dienstverlener.

ARTIKEL 2: ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST

Naargelang het Formule gekozen door de Klant en voor akkoord ondertekend op de Aanvraag tot aansluiting, betreft onderhavige Overeenkomst tussen de Dienstverlener en de Klant verschillende informaticaprestaties zoals Website, Domeinnaam, Webhosting, Interview, Fotoreportage, Copywriting, Social Media, Responsive Design, Google Analyse, Google Optimalisatie, Vertalingen, Webshop en Rapporten. Verder betreft onderhavige Overeenkomst het Onderhoud van de Website door de Dienstverlener.

ARTIKEL 3: INWERKINGTREDING VAN DE OVEREENKOMST

De Klant en de Dienstverlener verbinden zich door de onderhavige Overeenkomst vanaf de ondertekening ervan. De Dienstverlener heeft evenwel het recht deze Overeenkomst te ontbinden ingeval de Dienstverlener, na een onderzoek van de financiële toestand van de Klant of op grond van de technische bijzonderheden van zijn verzoek, zou achten geen gevolg te kunnen geven aan de onderhavige Overeenkomst. In dat geval wordt de Overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder schriftelijke ingebrekestelling door de Dienstverlener en zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding. Eventueel reeds betaalde bedragen blijven in voorkomend geval verworven door de Dienstverlener.  

ARTIKEL 4: ALGEMENE

VOORWAARDEN Door de ondertekening van de Overeenkomst verklaart de Klant dat hij kennis heeft genomen van de in deze Overeenkomst geïncorporeerde Algemene en bijzondere Voorwaarden van de Dienstverlener en verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden..Alle offertes, Aanvraag tot aansluitingnen en de Overeenkomst zijn onderworpen aan de Algemene Voorwaarden behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door de Dienstverlener. Onderliggende Algemene Voorwaarden vinden eveneens toepassing op alle toekomstige offertes, Aanvraag tot aansluitingnen van de Dienstverlener en overeenkomsten tussen de Dienstverlener en de Klant. Andere of tegengestelde algemene voorwaarden van de Klant of van derden worden voor niet-geschreven gehouden. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. Deze wijzigingen worden door de Klant, voorafgaand aan de inwerkingtreding, ter kennis gebracht via de website van de Dienstverlener en per email aan de Klant, met vermelding van de datum van inwerkingtreding. Indien de Klant niet akkoord zou zijn met de wijzigingen, dient de Klant dit schriftelijk ter kennis te brengen aan de Dienstverlener, voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding. Bij gebreke daarvan wordt de Klant geacht deze wijzigingen te aanvaarden. De Klant verklaart zich verder uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van andere providers (zoals Google, wordpress, Combell en dergelijke) waarop de Dienstverlener zich dient en/of wenst te beroepen voor de uitvoering van de Overeenkomst. ARTIKEL 5: PRIJSLIJST De prijzen voor de Formules en alsook voor het Onderhoud van de Website worden als bijlage bij onderhavige Overeenkomst opgenomen.De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, zonder additionele bijdragen, belastingen, toeslagen en kosten, waaronder kosten van vervoer, plaatsingskosten, enz. Deze kosten worden achteraf apart gefactureerd. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de Prijslijst te wijzigen door middel van een voorafgaande kennisgeving van de nieuwe versie van de Prijslijst op de website van de Dienstverlener en per email aan de Klant via het door de Dienstverlener voor de Klant aangemaakte emailadres. De nieuwe prijslijst zal met onmiddellijke ingang in werking treden en zal onmiddellijk van toepassing zijn op onderhavige Overeenkomst.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN DIENSTVERLENER

De Dienstverlener zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De Overeenkomst betreft echter slechts een middelenverbintenis voor de Dienstverlener. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft de Dienstverlener het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 6.1 Voltooiing van de Website De uiterlijke kenmerken van de Website, in het bijzonder de lay-out, de grootte van de afbeeldingen, de lettertypes, enz. (dit betreft een niet-limitatieve opsomming) worden bepaald door de Dienstverlener, behalve indien anders overeengekomen, en deze laatste behoudt de auteursrechten. De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de Website en voor het doorgeven van de gegevens die op de te ontwikkelen Website moeten geplaatst worden. Deze gegevens worden geleverd in een door de Dienstverlener te bepalen formaat via een door de Dienstverlener bepaalde wijze van gegevensoverdracht.De Dienstverlener behoud zich het recht voor om iedere intekening van de Website aangeleverd door de Klant te weigeren zonder daarover een standpunt te moeten rechtvaardigen en zal, onder andere, alle vermeldingen die tot haat aansporen, afbreuk doen aan de menselijke waardigheid, enz., weigeren. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijze behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan de Dienstverlener worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Dienstverlener zijn verstrekt, heeft de Dienstverlener het recht om de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de in de Prijslijst weergegeven tarieven aan de Klant in rekening te brengen. De Dienstverlener gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start van het aanmaken van de Website overeenkomstig de gekozen Formule. De tijd nodig om de Website af te werken heeft geenszins invloed op de facturatie. Deze laatste begint op het moment vanaf de ondertekening van de Overeenkomst.Bij het ontwerpen van een nieuwe Website zal de Dienstverlener eerst een basisontwerp ter goedkeuring voorleggen aan de Klant al dan niet via een login op de website van de Dienstverlener. In dit laatste geval wordt de Klant hiervan verwittigd per email op het door de Dienstverlener voor de Klant aangemaakte emailadres. De Klant controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- of opmerkingen binnen een termijn van 7 werkdagen. Wanneer de Klant niet binnen 7 werkdagen reageert op het ontwerp, wordt het ontwerp geacht te zijn goedgekeurd door de Klant waarna de Dienstverlener overgaat tot de voltooiing van de Website. Bij de voltooiing van de Website wordt een document opgemaakt, waarin wordt bevestigd dat de Website effectief werd in ontvangst genomen door de Klant en dat de Klant geen verdere opmerkingen heeft. Die in ontvangstname is geldig ongeacht wie het document ondertekent, of dit nu de ondertekenaar van onderhavige Overeenkomst dan wel een kennelijke aangestelde van de Klant. 6.2 Huisvesting van de Website De Dienstverlener verbindt zich ertoe om de Website van de Klant, te huisvesten of te laten huisvesten op een do or de Dienstverlener te kiezen serverplatform. Dat serverplatform is beschikbaar voor het grote publiek via het Internet. De Dienstverlener verzekert de initieel nodige gegevenscapaciteit, veiligheidssystemen en software voor het functioneren van de Website. Gezien de specifieke eigenschappen van het Internet, garandeert de Dienstverlener noch de toegang tot de Website zonder onderbreking door gebruikers van het Internet, noch de snelheid van die toegang. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener kan niet worden ingeroepen in het geval van overmacht door onvoorziene gebeurtenissen, meer bepaald de onderbreking van de telecommunicatieverbindingen, wat ook de uitrusting of het netwerk zij dat hiervan de oorzaak is, aangezien dit niet onder de controle van de Dienstverlener valt. Eventuele uitbreidingen van de Website welke zouden resulteren in een uitbreiding van de benodigde capaciteit zullen aan de Klant gefactureerd worden conform de tarieven van de Prijslijst.

6.3 Onderhoud De Klant kan de Dienstverlener verzoeken om een beperkt Onderhoud van de Website. Ieder bijkomend Onderhoud of elk Onderhoud dat meer omvat dan hetgeen beschreven in de eerste paragraaf van dit artikel, wordt het onderwerp van een afzonderlijke factuur volgens de uurloontarieven zoals opgenomen in de Prijslijst zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke goedkeuring van de Klant vereist is. 

6.4 Domeinnaam De Dienstverlener verzorgt de formaliteiten voor de registratie van de Domeinnaam. De Klant bezorgt de Dienstverlener de vereiste documenten en informatie. De mogelijkheid van de registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. De Dienstverlener biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam zal aanvaard en geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de aanvraag de domeinnaam nog beschikbaar is. Als de Domeinnaam onbeschikbaar is, kiest de Klant een andere naam. In geen geval kan een eventuele onbeschikbaarheid van de door de Klant gewenste Domeinnaam een reden zijn voor een verbreking van onderhavige Overeenkomst. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de Domeinnaam en zal zich ervan vergewissen dat deze geen inbreuk vormt op de rechten van een derde persoon. De Dienstverlener is de eigenaar van de Domeinnaam. De Dienstverlener behoudt zich ook het recht voor om de eigendom en het beheer van een Domeinnaam die al aan de Klant toebehoort op zich te nemen. Het is in dit geval aan de Klant om toe te zien op de overdracht van de Domeinnaam naar de Dienstverlener.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

De Dienstverlener kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit eventuele betrekkingen tussen de Klant en andere internetoperatoren en/of internetgebruiker en/of andere derden ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de Overeenkomst. In het geval de Klant openstaande facturen heeft, kan geen enkele vorm van aansprakelijkheid ten laste van de Dienstverlener worden ingeroepen. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de vernieling van gegevens op de Website.De Dienstverlener heeft een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. In geen geval zal de Dienstverlener aansprakelijk kunnen worden gesteld voor indirecte schade en/of gevolgschade zoals verlies van omzet, inkomsten, winst, commissies enz.  De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet aanvaarden van een domeinnaam door de erkende instellingen. De Dienstverlener is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van het door de Klant aangeleverde materiaal dat op de Website van de Klant is aangebracht evenals voor de inhoud van de Website die werd aangebracht door gebruikers van de Website van de Klant. Indien de Klant materiaal op de door de Dienstverlener ontwikkelde Website plaatst of aan de Dienstverlener materiaal aanlevert met het doel dit op de Website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert de Klant door de loutere plaatsing of aanlevering dat hij over alle rechten (zoals reproductierechten) beschikt van het materiaal zoals de teksten, documenten, foto’s video’s, grafische elementen, enz.). De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of disfunctioneren van de Website. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor links die op de Website worden gezet naar websites die beheerd worden door derden. De Dienstverlener oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat de Dienstverlener de gegevens goedkeurt die deze sites bevatten en impliceert op geen enkele wijze een samenwerking tussen de Dienstverlener en de eigenaars van deze websites. De Klant dient de Dienstverlener terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de gegevens van de Klant. Wanneer de Klant dit nalaat, is de Klant volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte  door de Dienstverlener geleden schade. De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer de Dienstverlener als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slecht van tijdelijke aard is, zal de Dienstverlener alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijze terug mogelijk is. Wanneer de Dienstverlener concludeert dat dit niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst op verzoek van de Dienstverlener herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door de Dienstverlener tot aan het moment van de overmacht zullen alsnog gefactureerd worden. De Klant zal zich ervan weerhouden de diensten van de Dienstverlener te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met onderhavige Overeenkomst. De Klant mag geen processen of handelingen toepassen waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit de Dienstverlener en/of klanten van de Dienstverlener hindert of het gebruik van de diensten nadelig beïnvloedt. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de Website, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, emailadressen, enz. Het uitvoeren van de verplichtingen ten laste van de Klant is noodzakelijk om een goede uitvoering van de Overeenkomst te kunnen verzekeren. Bij gebreke hiervan beschouwt de Dienstverlener zich als ontslaan van iedere verplichting, zonder daarom echter de Klant te ontslaan van zijn verbintenissen.

ARTIKEL 8: BETALINGSMODALITEITEN

De totaalprijs van de Overeenkomst zoals opgenomen als bijlage bij de Overeenkomst, betreft onder meer een bijdrage tot de exploitatiekosten, kosten voor het gekwalificeerd personeel belast met de installatie, de opleiding en het onderhoud, de kosten voor de realisatie van de Website, de administratieve en boekhoudkundige beheerskosten. Vanaf de ondertekening van de Overeenkomst, is de Klant betalings plichtig. De prijs van de Overeenkomst wordt via maandelijkse betalingen vooruitbetaald via een doorlopende opdracht op de bankrekening van de Klant. Daarnaast is de Klant bij de ondertekening van de Overeenkomst een opstart kost verschuldigd cf. de tarieven opgenomen in de Prijslijst. In overleg tussen de Klant en de Dienstverlener kan overeengekomen worden de opstart kost te spreiden over de initiële duur van de Overeenkomst. Alsdan zal op de opstart kost een jaarlijks kostenpercentage van 6% toegepast worden.Door de ondertekening van de Overeenkomst stemt de Klant in met deze betalingswijze en geeft gelijktijdig opdracht aan de instelling waar hij zijn rekening heeft. De Klant verbindt er zich uitdrukkelijk toe om die opdracht te behouden tijdens de volledige duur van de Overeenkomst. De facturen zijn betaalbaar binnen acht dagen na factuurdatum. Op alle sommen niet betaald binnen acht dagen na factuurdatum zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 12% verschuldigd zijn. Bovendien wordt op iedere op de vervaldag onbetaalde som, bij wijze van forfaitaire vergoeding voor het door de Dienstverlener voor de laattijdige betaling geleden nadeel, verhoogd met 15%, met een minimum van 250 euro. Eventuele bijkomende administratieve, technische of andere kosten die het gevolg zijn van een laattijdige betaling en/of desactivatie van de Website, vallen volledig ten laste van de Klant. Bij niet tijdige betaling behoudt de Dienstverlener zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. De Klant kan zich in dit geval niet beroepen op enige schadevergoeding.  De Dienstverlener heeft bovendien het recht om de Website buiten gebruik te stellen wanneer de factuur niet op de vervaldatum is voldaan. Indien de Klant een vennootschap met rechtspersoonlijkheid is, verklaart de Klant uitdrukkelijk dat de zaakvoerder(s) of bestuurder(s) zich persoonlijk en onbeperkt borg stellen voor de betalingsverplichtingen van de Klant ten aanzien van de Dienstverlener. De Klant zal het nodige doen om deze borgstelling te bekomen van de leden van haar bestuursorgaan en de nodige documentatie hieromtrent binnen de 7 dagen na ondertekening bezorgen aan de Dienstverlener. Het ontbreken van deze documenten verschaft de Dienstverlener het recht de Overeenkomst op te schorten.

ARTIKEL 9: DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Onderhavige Overeenkomst wordt gesloten voor een onherroepelijke termijn van 72 maanden. Als er geen opzegging van de Overeenkomst wordt aangekondigd door de Klant aan de Dienstverlener, 6 maanden voor de einddatum van de Overeenkomst, via een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, dan wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor achtereenvolgende periodes van 72 maanden. De Dienstverlener kan de Overeenkomst met de Klant onmiddellijk, van rechtswege en zonder schriftelijke ingebrekestelling beëindigen wanneer de Klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de voorwaarden van onderhavige Overeenkomst. De Dienstverlener heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant in staat van faillissement is verklaard, opschorting van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. In dit geval heeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding.

ARTIKEL 10: OVERDRACHT EN INPANDGEVING VAN DE OVEREENKOMST

De Dienstverlener is uitdrukkelijk gemachtigd de onderhavige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of in pand te geven, met dien verstande dat deze overdracht of inpandgeving de vorm en de voorwaarden van de algemene Overeenkomst in geen enkel opzicht wijzigt. Een gewone brief of vermelding op de maandelijkse facturen kan gelden als kennisgeving aan de Klant van een overdracht van schuldvorderingen in hoofdsom en toebehoren (interesten, schadebedingen, enz.). De betaling van deze facturen zal bovendien worden beschouwd als erkenning door de Klant van de gesloten overdracht. Een dergelijke overdracht houdt voor de Klant de verplichting in om aan de nieuwe schuldeiser te betalen, maar brengt geen wijziging van de andere verplichtingen van de Klant of van de Dienstverlener met zich mee. De Klant verbindt zich ertoe om zo nodig, alle documenten te ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en alle wijzigingen in de betalingsopdrachten die hem zouden worden gevraagd bij een dergelijke overdracht of inpandgeving aan te brengen. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om onderhavige Overeenkomst over te dragen aan een derde behoudens schriftelijke toestemming van de Dienstverlener.

ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOM

De ontwikkeling van de Website en al het daarmee gepaard gaande materiaal ontwikkeld door de Dienstverlener zoals de teksten, afbeeldingen enz., mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Dienstverlener niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk is ontwikkeld, tenzij anders vermeld door de Dienstverlener. De eigendom van de door de Dienstverlener verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij de Dienstverlener tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan de Dienstverlener hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het voornoemde eigendomsrecht is de Dienstverlener gerechtigd hiervoor zelf een vergoeding vast te stellen. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. De Dienstverlener is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de Website van de Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL 12: KENNISGEVINGEN

Partijen verbinden zich ertoe dat, behoudens onderling akkoord, elke formele kennisgeving, waaronder een ingebrekestelling of de beëindiging van de Overeenkomst, schriftelijk per aangetekende brief dient te gebeuren.Partijen komen bovendien overeen dat de kennisgeving uitwerking zal hebben de derde dag na verzending. Partijen komen overeen dat alle overige kennisgevingen eveneens per email kunnen geschieden waarbij de Klant zich uitdrukkelijk akkoord verklaart dat de Dienstverlener hiervoor het door de Dienstverlener voor de Klant aangemaakte emailadres gebruikt. ARTIKEL 13: AFDWINGBAARHEID Indien enige verbintenis in deze Overeenkomst onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen in de Overeenkomst niet beïnvloeden, en evenmin van dat deel van de betroffen bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht.In dat geval zullen de Partijen ter goeder trouw een alternatieve bepaling trachten te onderhandelen die hun oorspronkelijke bedoeling zo dicht mogelijk benadert zonder evenwel afbreuk te doen aan het initiële economische evenwicht tussen de Partijen. ARTIKEL 14: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT Onderhavige Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen, direct of indirect uit de Overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, ressorteren onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de jurisdictie waarbinnen de Dienstverlener haar maatschappelijke zetel is gelegen.